Stop korrupció: Nyilatkozat

Nyilatkozat

Címzett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat

(A nyilatkozat letöltése)

Alulírott ..........................................................................................................
(lakcím: ......................................…………............................, sz.ig.szám: ....…),

a ………………………….......... országgyűlési képviselőjelöltje (a továbbiakban: a képviselő-jelölt), az alábbi egyoldalú, visszavonhatatlan, címzett jognyilatkozatot teszem a következő szervezetek felé:

  • Transparency International Magyarország Alapítvány (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. szám, IV. emelet 2. ajtó; adószáma: 18192744-2-41; közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet; nyilvántartási száma: 100.71; a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő végzésének száma: Pk.60945/2006/1.), a továbbiakban: TI Magyarország; valamint
  • a Stop Korrupció (www.stopkorrupcio.hu) kezdeményezésben részt vevő civil szervezetek, nevezetesen: Artemisszió Alapítvány, Békés megyei Nők Egyesülete, Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány, Eleven Emlékmű - az én történelmem csoport, Eleven Gyál Csoport, Gaja Környezetvédő Egyesület, Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete, Hantken Miksa Alapítvány, Humán Platform, Kisdobos Környezetvédő és Kulturális Egyesület, Labrisz Egyesület, Levegő Munkacsoport, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Magyarországi Európa Társaság, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei Szervezete, Nők a Holnapért Alapítvány, Szegedi LMBT Közösségért Csoport, Védegylet, Veszprémi Nők Kerekasztala, a továbbiakban: a többi civil szervezet.

1.) Nyilatkozom, hogy amennyiben a 2018-2022-es ciklusra a magyarországi országgyűlési választásokon országgyűlési képviselőnek megválasztanak, kötelezettséget vállalok arra, hogy mandátumom ideje alatt minden tőlem telhetőt megteszek a Transparency International Magyarország „Javaslatok a korrupció visszaszorítására Magyarországon” című tanulmányában (https://bit.ly/2G60C10) leírt javaslatok mielőbb megvalósuljanak, és további intézkedések is megtörténjenek a korrupció lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében.

2.) Nyilatkozom, hogy az 1.) pontot úgy értelmezem, hogy nem teszek meg minden tőlem telhetőt, amennyiben a ciklus ideje alatt

a) az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétesen vagy azokat nem támogatóan szavazok az országgyűlésben vagy az országgyűlési bizottságban;

b) az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétesen nyilatkozom a sajtónak;

c) az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétes célú vagy eredményű törvényjavaslatot vagy törvényjavaslat-módosítási javaslatot nyújtok be az országgyűlésnek;

d) az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétes célú vagy eredményű szavazásra vagy törvényjavaslat, módosítási javaslat benyújtására igyekszem rávenni képviselőtársamat;

e) az 1.) pontban vállalt kötelezettségemmel ellentétes célú kormányzati vagy minisztériumi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról vagy a vállalásokat támogató kormányzati vagy minisztériumi tevékenységről szóló beszámoló elutasításáról szavazok az országgyűlésben vagy országgyűlési bizottságban.

3.) Nyilatkozom, hogy amennyiben az 1.) pontban vállalt kötelezettségemet megszegem, haladéktalanul, de legkésőbb a mulasztástól számított 8 napon belül lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról.

4.) Nyilatkozom, hogy mennyiben a 3.) pontban foglalt kötelezettséget a 3.) pontban meghatározott határidőtől számított 30 napon belül nem teljesítem, köteles vagyok a mindenkori minimálbér összegén felüli teljes havi jövedelmemet a teljes hátralévő országgyűlési mandátumi időszakom alatt havonta jótékony célra állami intézménynek oktatási vagy egészségügyi feladat ellátására befizetni, és ezt a nyilvánosság felé hitelt érdemlően igazolni.

5.) Nyilatkozom, hogy tudomásul vettem, hogy a TI Magyarország és a többi civil szervezet pártpolitikailag semleges, így pártpolitikai tevékenység nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és támogatást nem fogad el tőlük, országgyűlési, megyei, helyi, fővárosi és kerületi képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Ezt ezen nyilatkozat semmilyen módon nem változtatja meg.

6.) Nyilatkozom, hogy tudomásul vettem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak megszegése esetén – a jogkövetkezmények önkéntes teljesítése hiányában – a TI Magyarország önállóan és/vagy a többi civil szervezet közül legalább három közösen ellenem mint magánszemély ellen a nyilatkozatban foglaltak teljesítésének kikényszerítése iránt a hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság előtt pert indít, és a teljesítés végrehajtása érdekében lépéseket tesz.

7.) Nyilatkozom, hogy a TI Magyarország és a többi civil szervezet jogosultak a jelen nyilatkozatot és annak célját teljes körűen nyilvánosságra hozni, azzal kapcsolatban a sajtóban nyilatkozatot tenni.

8.) A TI Magyarország és a többi civil szervezet minden, a jelen jognyilatkozatban előirányzott tevékenységük megkezdése előtt kötelezően egyeztetést folytatnak velem.

……………………, 2018. …. ....

 

…………..….……….…..…………..

országgyűlési képviselőjelölt